PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „Narodeninová súťaž“

1. Organizátor súťaže

Vydavateľský a vzdelávací dom Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189, DIČ: 2020449189
www.pp.sk
(ďalej len ako „organizátor súťaže“)

2. Doba a miesto trvania súťaže

Súťaž prebieha od 8. 6. 2020 do 8. 7. 2020 na území Slovenskej republiky.

3. Ako sa súťaže zúčastniť?

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov, ktorá sa v dobe trvania súťaže na internetovej stránke https://bvp-narodeninova-sutaz-06-2020.pp.sk// riadne zaregistruje, t. j. podľa pokynov riadne vyplní všetky požadované údaje, začiarkne zodpovedajúce políčka a všetko odošle cez daný internetový formulár a  zodpovie súťažné otázky. Organizátor súťaže po doručení registrácie skontroluje všetky jej náležitosti.

4. Výhry v súťaži

Výhrami v tejto súťaži sú: 1x poukaz na pobyt v hoteli Absolutum v Prahe, 2x poukaz do SOHO wellness pre 2 osoby, 1x vstupenka na konferenciu Kybernetická bezpečnosť 2020 (Demänovská Dolina, Hotel Grand Jasná****) 1x Zákon o kybernetickej bezpečnosti - Komentár, 1x Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR - Veľký komentár, 1x mesačný prístup na portál Bezpečnosť v praxi, 1x fitness náramok, 1x fén, 3x Ťahák na úspech, 3x kniha Začnite už!/Ťahák na úspech, 2x Tvrdohlavé básne 2

5. Oboznámenie s výsledkami súťaže a odovzdanie výhry

Výhercovia súťaže budú o svojej výhre vyrozumení e-mailom najneskôr do 15 pracovných dní od určenia výhercu. Organizátor súťaže kontaktuje výhercu súťaže najviac 3-krát v priebehu 5 pracovných dní. Ak sa nepodarí kontaktovať výhercu, resp. organizátor súťaže nemá kontakt na výhercu alebo výherca svoju výhru nepotvrdí, organizátor súťaže kontaktuje náhradníka. Organizátor súťaže pošle výhru poštou, a to najneskôr do 23. 7. 2020.

6. Spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže na účely súťaže, jej priebehu a jej vyhodnotenia

Účastníci súťaže udeľujú organizátorovi súťaže svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov účastníkov súťaže na účely priebehu súťaže, vyhodnotenia a vyhlásenia výsledkov prostredníctvom registrácie do súťaže, ktorá určuje zoznam spracúvaných osobných údajov a dobu spracúvania týchto osobných údajov.

Účastníci súťaže berú na vedomie, že poskytnuté osobné údaje účastníkov súťaže bude organizátor súťaže spracúvať vo svojom informačnom systéme osobných údajov „IS súťaž“, a to na účely priebehu, vyhodnotenia, vyhlásenia, zverejnenia a archivácie výsledkov tejto súťaže.

7. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Účasťou v súťaži súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na účely účasti na súťaži, vyhodnotenia súťaže, doručenie výhry organizátorom súťaže. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po skončení súťaže, u víťazov sa z dôvodu reklamácie budú osobné údaje uchovávať dva roky. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: kuriérske spoločnosti a Zelená pošta s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 46 529 233, ako aj Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a iné subjekty osobitných predpisov. Osobné údaje budú poskytované aj príjemcom S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 384, Zelená pošta s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 46 529 233, Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o., Mallého 60, 909 01 Skalica, IČO: 35 683 244, AION CS, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO: 60 738 634, WEBY GROUP s.r.o. Nižovec 2/A, 960 01 Zvolen, IČO: 36 046 884, ESO9 international a.s., Záběhlice, U Mlýna 2305/22, 141 00 Praha 4, IČO: 27 624 609, DataSpot, s.r.o., Kapitulská 12, 0974 01 Banská Bystrica, IČO: 47683431.

Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a ani na profilovanie. V prípade výhry vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko budú zverejnené na webových stránkach organizátora súťaže a na sociálnych sieťach. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov organizátorovi súťaže nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Organizátor vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: zodpovednaosoba@pp.sk.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. emailovou správou zaslanou na adresu sluzby@pp.sk,
  2. telefonicky +421 41/ 70 53 600,
  3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

8. Oznamovanie zmien a iných dôležitých oznamov organizátora

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať tieto súťažné podmienky (vrátane posunutia termínu určenia výhercov, termínu oznámenia výhry výhercovi alebo termínu odovzdania výhry), a to v odôvodnených prípadoch, o čom je organizátor súťaže povinný včas informovať na svojom webovom sídle. Tieto súťažné podmienky sa uverejňujú na webovom sídle organizátora súťaže.

Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.